خدمات

مجموعه خدمات ارائه شده از سمت گروه دنا در سه سطح زیر میباشد
03

فروش

گروه دنا ارائه دهنده کلی و جزئی تجهیزات فروشگاهی، انواع سقف کاذب و مصنوعات فلزی

02

تولید

گروه دنا با خط تولیدی پیشرفته تولید کننده تجهیزات فروشگاهی ، سقف کاذب ، مصنوعات فلزی و ... میباشد.

01

طراحی و ساخت

گروه دنا ارائه دهنده تخصصی خدمات طراحی و همچنین ساخت طرح های شما